چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
  • بذرکار سبزیجات (ریزدانه کار) پنوماتیک MSO

بذرکار سبزیجات (ریزدانه کار) پنوماتیک MSO
  • بذرکار دقیق پنوماتیک (مکشی) برای سبزیجات

برچسب ها: