شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
  • بذرکار شش ردیفه مدل MS 4200

بذرکار شش ردیفه مدل MS 4200
  • بذرکار شش ردیفهبا عرض 5 متر مخصوص کشت ریز دانه و دانه درشت ها ساخت شرکت مترمک ایتالیا

برچسب ها: